Impressum

Otisk

Odcisk

Tradition und Zukunft Zittau e.V.

Vereinsregisternummer: 14430

Eingetragen beim Amtsgericht Dresden

 

Vertreten durch: Ronny Hausmann

Vorstand: Johann Middents

 

Kontakt:

02763 Zittau

Milchstraße 16

E-Mail: tuzzev@web.de

 

 

Verantwortlich für den Inhalt (gem. § 55 Abs. 2 RStV, § 5 TMG): Thomas Kluttig

 

Redaktion:

Thomas Kluttig

Hedvika Zimmermannova

Jörg Heidig

Juliane Wünsche

 

 

Haftung für Inhalte

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Programminformationen und Empfehlungen werden kostenlos abgedruckt, eine Gewähr für die Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Für eingesandte Fotos, Artikel etc. kann leider keine Haftung übernommen werden. Namentlich gekennzeichnete Beiträge entsprechen nicht unbedingt der Meinung des Vereins.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

 

Urheberrecht

Die durch den Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Die Urheberrechte für Anzeigenentwürfe, Fotos, Vorlagen sowie für die gesamte Gestaltung und insbesondere für die Namen bleiben beim Verein. Jeglicher Nachdruck von Artikeln, Fotos, Zeichnungen und dergleichen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Vereins.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Tradice a budoucí Zittau e.V.

Číslo rejstříku klubu: 14430

Registrován u okresního soudu v Drážďanech

 

Zastoupil: Ronny Hausmann

Stravování: Johann Middents

 

Kontakt:

D-02763 Zittau

Milchstraße 16

E-Mail: tuzzev@web.de

 

Odpovídá za obsah (podle § 55 Abs. 2 RStV, § 5 TMG): Thomas Kluttig

 

Redakce:

Thomas Kluttig

Hedvika Zimmermannova

Jörg Heidig

Juliane Wünsche

 

 

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služby odpovídáme podle § 7 Abs.1 TMG za vlastní obsah na těchto stranách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG jsme však jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích osob nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Informace o programu a doporučení jsou vytištěny zdarma, záruka přesnosti nemůže být přijata. U odeslaných fotek, článků apod. Bohužel nelze přijmout žádnou odpovědnost. Nominální příspěvky nemusí nutně odpovídat názoru sdružení.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecného práva zůstávají nedotčeny. Záruka v tomto ohledu je však možná pouze od data poznání konkrétního porušení. Po oznámení příslušných porušení tohoto obsahu okamžitě odstraníme.


Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek je vždy odpovědný za obsah odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány v souvislosti s možným porušením právních předpisů v době propojení. Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení rozpoznatelný.

Avšak trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není přiměřená bez konkrétních důkazů porušení. Po oznámení porušení takových odkazů okamžitě odstraníme.

 

Copyright

Obsah vytvořený provozovatelem stránek a fungující na těchto stránkách podléhá německému autorskému zákonu. Reprodukce, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou určeny pouze pro soukromé nekomerční použití.

Autorská práva k reklamním návrhům, fotografiím, šablonám, stejně jako pro celý design a zejména pro jméno zůstávají v asociaci. Každá reprint článků, fotografií, výkresů a podobně vyžaduje výslovný souhlas sdružení.

Co se týče obsahu na této straně nebyl vytvořen provozovatelem, jsou brány v úvahu autorská práva třetích stran. Konkrétně je obsah třetích stran označen jako takový. Pokud byste si měli být vědomi porušení autorských práv, požádáme o poznámku. Po oznámení o porušeních bude tento obsah okamžitě odstraněn.

Tradycja i przyszłość Zittau e.V.

Numer rejestracyjny klubu: 14430

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Dreźnie

 

Reprezentowany przez: Ronny Hausmann

Rada Dyrektorów: Johann Middents

 

Kontakt:

D-02763 Zittau

Milchstraße 16

E-Mail: tuzzev@web.de

 

Odpowiedzialny za treść (zgodnie z § 55 Abs 2 RStV, § 5 TMG): Thomas Kluttig

 

Redakce:

Thomas Kluttig

Hedvika Zimmermannova

Jörg Heidig

Juliane Wünsche

 

 

Odpowiedzialność za treść

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 1 TMG na własne treści na tych stronach zgodnie z prawem powszechnym. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawcy do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji, lub do zbadania okoliczności wskazujących na bezprawną działalność.

Informacje o programie i zalecenia są drukowane bezpłatnie, a gwarancja dokładności nie może zostać zaakceptowana. W przypadku przesłanych zdjęć, artykułów itp. Niestety nie można przyjąć żadnej odpowiedzialności. Nominalne składki niekoniecznie odpowiadają opinii stowarzyszenia.

Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji na mocy ogólnego prawa pozostaje nienaruszony. Jednak istotne zobowiązanie jest możliwe jedynie od dnia znajomość konkretnego naruszenia. Po powiadomieniu o odpowiednich naruszeniach natychmiast usuniemy tę treść.


Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za zawartość powiązanych stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia.

Jednak stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Po powiadomieniu o naruszeniach usuniemy takie linki natychmiast.

 

Prawo autorskie

Treści tworzone przez operatora strony i działające na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie są dozwolone tylko do prywatnego, nie komercyjnego użytku.

Prawa autorskie do projektów reklam, zdjęć, szablonów, a także do całego projektu, a zwłaszcza do nazwy pozostają własnością stowarzyszenia. Wszelkie przedruki artykułów, zdjęć, rysunków itp. Wymagają wyraźnej zgody stowarzyszenia.

O ile treść nie jest tworzony przez operatora strony, praw autorskich osób trzecich. W szczególności zawartość stron trzecich są oznaczone jako takie. Trzeba jeszcze mieć świadomość naruszenia praw autorskich, prosimy o podpowiedź. Na zgłoszenie naruszenia, będziemy natychmiast usunąć zawartość.

D
CZ
PL