Mir war lange nicht klar, was uns als Freundeskreis Zittau 2025 zur Eröffnung der KulturHerzStaffel am 16. März erwartet. Ein kleines kurzes Konzert. „Etwas mit Elektro, aber auch Instrumental – Du kennst doch das Postmodern Orchestra.“, waren die Infos, die ich hatte.

Und als ich die Musik dann zum ersten Mal höre, habe ich sofort dieses Bild im Kopf, ein sehr früher Morgen im ersten Sonnenlicht auf einer Anhöhe mit Blick Richtung Süden zum See vor der beeindruckenden Bergkette. Nicht zu vergessen, die Tasse Kaffee in der Hand.

Mit Mario Israel, einem Fotografen aus Zittau, besuche ich Falk Schönfelder und Christian Fischer im Probenraum. Was die beiden verbindet, ist die Liebe zur Musik. Sie sind Vollblutmusiker. Christian ist in der Clubszene Berlins groß geworden, bevor er sich nach Lückendorf verliebt hat. In seinem Portfolio steht ein musikalisches Schaffen, das von Jazz, über Gypsypunk und orchestraler Kompositionen bis hin zu elektronischer Musik reicht. Als Musiker und Komponist arbeitet er fürs Theater und produziert Filmmusik. Ähnlich sieht der Musikerweg von Falk aus, der ebenso mit einer klassischen Musikausbildung aufgewachsen ist. Er komponiert Filmmusik und arbeitet für das Theater – und viele kennen ihn als den Pianisten des Postmodern Orchestra.

 

 

Zusammen sind sie schönfisch – eine kreative Verbindung und das Besten aus zwei Welten. Sie spielen einige ihrer Themen an. Ein kurzer Einblick. Doch es ist einer dieser Momente, in dem ein paar wenige Klänge und Rhythmen genügen und klar ist, von dieser Musik möchte man mehr hören. Eine reiche Klangvielfalt. Geschmeidig pulsierende Beats. Das, was wir hören, ruft sofort eine Atmosphäre zum Wohlfühlen hervor. Harmonische Melodiefolgen und Technobeats sorgen für einen schönen Kontrast. Akustische Instrumente wie Kontrabass, Klavier, Gitarre treffen auf Elektromusik. Und alles wird getragen von einer großen Leichtigkeit und einer positiven Grundstimmung.

 

 

Wer wissen möchte, wie der Sommer klingen wird, sollte unbedingt am Samstag dabei sein. Der Freundeskreis Zittau 2025 eröffnet gemeinsam mit schönfisch die KulturHerzStaffel, 9:30 Uhr vor dem Schmuckdesign Baldauf auf dem Zittauer Markt. Und für alle, die denken, dass sie den Samstag dennoch anders verbringen wollen, der Link zu einer Hörprobe. Wir freuen uns auf KulturHerzStaffel und schönfisch. Und ich weiß gar nicht, ob ich das hier bereits verraten darf, schönfisch spielt jeden Monat einmal im Vinyl. schönfisch goes Vinyl – Folgen Sie dem guten Sound – Der Sommer liegt vor uns und hat einiges zu bieten.

 

Dlouhou dobu mi nebylo jasné, co nás – Žitavský kruh přátel – čeká 16. března během zahájení štafety srdce pro kulturu. Malý krátký koncert. „Něco s elektro, ale také instrumentální – znáš přeci Postmoderní orchestr.“ To byly informace, které se ke mně dostaly.

A když jsem uslyšel tuto hudbu poprvé, okamžitě jsem měl před očima výjev, velmi časné ráno v prvním slunečním světle na kopci s pohledem obráceným k jihu na jezero před impozantním pohořím. A samozřejmě s šálkem kávy v ruce.

S Mario Izraelem, fotografem z Žitavy, jsem navštívil Falka Schönfeldera a Christiana Fischera ve zkušebně. To, co je spojuje, je láska k hudbě. Jsou to hudebníci celým srdcem. Christian vyrostl v berlínské klubové scéně, než ho láska zavedla do Lückendorfu. Jeho portfolio zahrnuje hudební díla od jazzu, cikánského punku a orchestrálních skladeb až po elektronickou hudbu. Jako hudebník a skladatel pracuje pro divadlo a produkuje filmovou hudbu. Podobně vypadá i hudební cesta Falka, který také vyrůstal s klasickou hudební výchovou. Skládá filmovou hudbu a pracuje pro divadlo – a mnozí ho znají jako klavíristu Postmoderního orchestru.

 

 

Společně jsou to schönfisch (krásné ryby) – kreativní spojení a to nejlepší ze dvou světů. Hrají některé z jejich věcí. Rychlý pohled. Ale je to jeden z těch okamžiků, kdy stačí několik zvuků a rytmů a je jasné, že chcete z této hudby slyšet více. Bohatá škála zvuků. Podmanivé pulzující rytmy. To, co slyšíme, vytváří okamžitě atmosféru pohody. Následují harmonické melodie a techno-beat vytvářejí pěkný kontrast. Akustické nástroje jako kontrabas, klavír, kytara se střetávají s elektronickou hudbou. A vše je neseno lehkostí a pozitivní náladou.

 

 

Pokud chcete vědět, jak bude znít léto, měli byste tam v sobotu být. Freundeskreis Zittau 2025 zahajuje společně s schönfisch štafetu srdce pro kulturu, v 9:30 hodin před uměleckým klenotnictvím Baldauf na náměstí v Zittau. A pro každého, kdo si myslí, že chce strávit sobotu jinak, odkaz na hudební ukázku. Těšíme se na štafetu srdce pro kulturu a schönfisch. A ani nevím, jestli to tady můžu prozradit, schönfisch hraje také každý měsíc v klubu Vinyl – Následujte tuto dobrou hudbu – Léto je před námi a má co nabídnout.

 

Przez długi czas nie było to dla mnie jasne, czego możemy oczekiwać od Kręgu Przyjaciół Zittau 2025 podczas otwarcia SztafetySercaKultury 16 marca. Mały krótki koncert. „Coś z elektro, ale także instrumentalnie – znasz przecież postmodernistyczną orkiestrę”, to były wszystkie informacje, które dostałem na ten temat.

A kiedy usłyszałem tę muzykę po raz pierwszy, natychmiast miałem to zdjęcie w głowie, bardzo wczesny poranek w pierwszym słońcu na wzgórzu skierowanym na południe do jeziora przed imponującym pasmem górskim. Nie wspominając już o filiżance kawy w dłoni.

Z Mario Israel, fotografem z Zittau, odwiedziłem Falka Schönfelder i Christiana Fischer w sali prób. Tym, co ich obu łączy, jest miłość do muzyki. Obaj są muzykami pełnej krwi. Christian dorastał na scenie klubowej w Berlinie, zanim zakochał się w Lückendorfie. Jego portfolio obejmują utwory muzyczne od jazzu, cygańskiego punku i kompozycji orkiestrowych po muzykę elektroniczną. Jako muzyk i kompozytor pracuje dla teatru i produkuje muzykę filmową. Podobnie wygląda droga muzyka Falka, który również wychował się w klasycznej edukacji muzycznej. Teraz komponuje muzykę filmową i pracuje dla teatru – a wielu zna go jako pianistę postmodernistycznej orkiestry.

 

 

Razem tworzą schönfisch (piękna ryba) – kreatywne połączenie i najlepsze z dwóch światów. Grają niektóre z ich tematów. Krótki wgląd. Ale jest to jeden z tych momentów, w których wystarczy tylko kilka dźwięków i rytmów i jest jasne, że chcesz usłyszeć więcej. Bogata różnorodność dźwięków. Miękkie pulsujące uderzenia. To, co możemy usłyszeć, tworzy atmosferę dobrego samopoczucia. Harmonijne melodie i bity techno zapewniają przyjemny kontrast. Instrumenty akustyczne takie jak kontrabas, fortepian, gitara spotykają się z muzyką elektroniczną. Wszystko wspierane jest przez świetną lekkość i pozytywny nastrój.

 

 

Kto chciałby wiedzieć, jak będzie brzmiało lato, powinien koniecznie uczestniczyć podczas koncertu w sobotę. Kręg Przyjaciół Zittau 2025 otwiera wraz z schönfisch SztafetęSercaKultury, o godzinie 9:30 przed sklepem projektanta biżuterii Schmuckdesign Baldauf na rynku w Zittau. A dla każdego, kto uważa, że nadal chce spędzić sobotę inaczej, link do przesłuchania. Z niecierpliwością czekamy na SztafetęSercaKultury i schönfisch. I nawet nie wiem, czy wolno mi to tutaj ujawnić, raz w miesiącu gra schönfisch w Vinyl: schönfisch goes Vinyl – Podążaj za dobrym dźwiękiem – Lato jest przed nami i ma wiele do zaoferowania.