Über uns.

O nás

O nas

3mag ist das Dreiländermagazin für die Euroregion Neiße. Unter der Überschrift „Heimat & Genuss – Das Beste aus drei Welten“ erzählen freie Redakteure und Redakteurinnen aus der Dreiländerregion die Geschichten über die Menschen und ihre Beziehung zur Region. Das Autorenkollektiv berichtet über die schönen Seiten des Lebens, über Initiativen und Aktivitäten. Geschichten aus dem Alltag der Menschen. Was macht das Leben hier angenehm und lebenswert? Was bedeutet für sie Heimat? Was bewegt die Menschen an Mandau und Neiße, was treibt sie an, was ist in der Grenzregion für sie spannend und worauf sind sie stolz?

3mag ist ein Beteiligungsmedium – von Lesern*innen für Leser*Innen – das durch die teilhabende Autorenschaft weiterentwickelt wird. Mit dem Angebot ist die Einladung an Sie verbunden, eigene kurze Beiträge auf dieser Seite zu veröffentlichen. Autorinnen und Autoren steht es frei, ihre kurzen Geschichten in Form von Texten, Fotostrecken, Zeichnungen, Filmbeiträgen oder Podcasts zu erzählen.

Der Schwerpunkt des Magazins liegt auf einer vielseitigen, lokal kolorierten Berichterstattung. Auf 3mag fließen Informationen und Beiträge aus der Dreiländerregion zusammen, die über die Grenzen hinweg eine zusätzliche Verbreitung und eine höhere Reichweite erlangen. Einheimische und Gäste werden genauso erreicht wie außerhalb lebende Freunde der Region.

Die Zielregion des Magazins ist die Dreiländerregion in der Dimension der Euroregion Neiße (Karte s.u.), die sich auf einer Fläche von 11.921 km² erstreckt. In 376 Städten und Gemeinden leben hier etwa 1.531.907 Einwohner*innen.

 

3mag je tříletý časopis pro Euroregion Neisse. řekni volné editory a redaktory z regionu tří zemí příběhy o lidech a jejich vztah k regionu, - pod nadpisem „To nejlepší ze tří světů dům a Pleasure“. Autorské kolektivní zprávy o krásných stránkách života, iniciativách a aktivitách. Příběhy z každodenního života lidí. Co dělá život příjemný a stojí za to žít? Co pro vás znamená rodina? Co přesouvá lidi do Mandau a Neisse, co je řídí, co je pro ně v příhraniční oblasti vzrušující a na co jsou hrdí?

3mag je účastnické médium - čtenáři pro čtenáře * uvnitř - což dále rozvíjí zúčastněné autorství. Nabídka vás vyzývá ke zveřejnění vlastních krátkých příspěvků na této stránce. Autoři mohou svobodně vyprávět své povídky ve formě textů, fotografických sérií, kreseb, filmových klipů nebo podcastů.

Zaměření časopisu je zaměřeno na všestranné, místně barevné reportáže. Na 3 milionu informací a příspěvků z regionu tří zemí, které se dostanou přes hranice, dochází k dalšímu rozšíření a delšímu rozsahu. Místním obyvatelům a hostům se dostanete i mimo městské přátele regionu.

Cílovou oblastí časopisu je tříletý region v rozměru euroregionu Neisse (mapa s.u.), který se rozkládá na ploše 11 921 km². V 376 městech žije asi 1 531 907 obyvatel.

 

3mag jest trzykrajowym magazynem dla Euroregionu Nysa. Pod hasłem "Heimat & Genuss - Das Beste aus drei Welten" (Homeland & Pleasure - The Best of Three Worlds), redaktorzy niezależni z Dreiländerregion opowiadają historie o ludziach i ich stosunkach z regionem. Zbiorowość autorów opowiada o pięknych stronach życia, o inicjatywach i działaniach. Opowieści z codziennego życia ludzi. Co sprawia, że życie tutaj jest przyjemne i warte życia? Co dla nich oznacza dom? Co porusza mieszkańców Mandau i Nysy, co ich napędza, co jest dla nich ekscytujące w regionie przygranicznym i z czego są dumni?

3mag jest medium partycypacyjnym - przez czytelników* dla czytelników* - które jest dalej rozwijane przez uczestniczące autorstwo. Oferta zawiera zaproszenie do opublikowania na tej stronie własnych krótkich artykułów. Autorzy mogą swobodnie opowiadać swoje opowiadania w formie tekstów, serii zdjęć, rysunków, materiałów filmowych lub podcastów.

Magazyn koncentruje się na wszechstronnym, kolorowym lokalnym raportowaniu. Na 3mag, informacje i wkład z regionu trzech krajów płyną razem, które zyskują dodatkowe rozpowszechnienie i większy zasięg ponad granicami. Dotarcie do mieszkańców i gości, jak również do przyjaciół regionu mieszkających na zewnątrz.

Regionem docelowym czasopisma jest trójkrajowy region w wymiarze Euroregionu Nysa (patrz mapa poniżej), który rozciąga się na powierzchni 11.921 km². W 376 miastach i gminach mieszka około 1 531 907 mieszkańców*

 

D
CZ
PL